Most common Swedish words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Swedish words.

NumberSwedishin English
1passerapass
2villwant
3bottenbottom
4lycklighappy
5rosrose
6rundround
7bragreat
8strömstream
9plockapick
10trobelieve
11bragood
12bådaboth
13gröngreen
14ögonblickmoment
15figurfigure
16hundrahundred
17temperaturtemperature
18studentenstudent
19sättaput
20avlägsendistant
21genomby
22ranran
23tillräckligtenough
24historiahistory
25sexsix
26indikerarindicate
27bostay
28catcat
29månenmoon
30ordentligproper
31viktweight
32blandamix
33klänningdress
34besökvisit
35verkligtfair
36stationstation
37berättatell
38behöverneed
39vindwind
40banapath
41därthere
42ansikteface
43kvinnawoman
44separatseparate
45meddelandenotice
46ganskaquite
47gjortmade
48hennesher
49spårtrack
50livlife
51förstfirst
52partiparty
53listalist
54elleror
55tungheavy
56teckensign
57delenpart
58fullständigfull
59skapacreate
60mätameasure
61planplane
62gemensamcommon
63skallshall
64tabelltable
65meningensentence
66vätskaliquid
67uppfinnainvent
68produktproduct
69hurhow
70vilkenwhich
71bergmountain
72slåbeat
73förväntaexpect
74varjeeach
75middagstidnoon
76väntheld
77frågaquestion
78hårdhard
79vyview
80barnchild
81slagkind
82omif
83blocketblock
84dalvalley
85hållakeep
86kändefelt
87säsongseason
88kungking
89pojkeboy
90multipliceramultiply
91mörkdark
92tågtrain
93väljachoose
94cirkelcircle
95rädslafear
96lösasolve
97leddeled
98Förmågaskill
99sålundathus
100dåligbad
101kapitalcapital
102färskfresh
103taletcentury
104säkersure
105glasglass
106tidtime
107kravclaim
108dragmove
109hudskin
110bollball
111sektionsection
112intedon’t
113väntawait
114kolonncolumn
115vattenwater
116molncloud
117kaptencaptain
118ordnaarrange
119butikshop
120enasagree
121läsaread
122klockabell
123pistolgun
124regelrule
125cellcell
126idéidea
127vänsterleft
128jordsoil
129beväpnararm
130framgångsuccess
131tonhöjdpitch
132gräsgrass
133pengarmoney
134typtype
135diskuteradiscuss
136kartamap
137södersouth
138lösningsolution
139ropshout
140kolonicolony
141långtfar
142magnetmagnet
143liknandelike
144himmelsblåsky
145västerwest
146sasaid
147namnname
148alltförtoo
149punktparagraph
150betalapay
151enligtunder
152konsonantconsonant
153rasrace
154de somthose
155lokaliseralocate
156halkaslip
157veckaweek
158varjeevery
159kullehill
160processenprocess
161tjugotwenty
162totalttotal
163tatake
164hittafind
165säljasell
166tusenthousand
167sedimenterasettle
168svartblack
169hemhome
170mästaremaster
171bäddbed
172käradear
173mönsterpattern
174hahave
175hadehad
176känslasense
177gulyellow
178satold
179antalnumber
180Naturligtviscourse
181harhas
182övervägaconsider
183viwe
184snittcut
185mormother
186Rörtouch
187laglaw
188plattflat
189grödacrop
190iin
191ätaeat
192spelaplay
193innovationinnovation
194särskiltparticular
195formulärform
196villwish
197järniron
198visarshow
199hanshis
200undrawonder
201ropcry
202andelshare
203svalcool
204störremajor
205långsamslow
206uppup
207varswhose
208melodimelody
209varierarvary
210samtalcall
211kärleklove
212alltidalways
213enhetdrive
214centrumcenter
215ilskaanger
216storlarge
217togtook
218näranear
219ombordboard
220nödvändignecessary
221månadmonth
222fickgot
223skoshoe
224hårhair
225tioten
226sittasit
227chefchief
228ordword
229kommerwill
230klarclear
231stjärnastar
232humanthuman
233decimaladecimal
234farfather
235fästemount
236kroppbody
237fotfeet
238stavaspell
239planetplanet
240sammanfattningquick
241brödbread
242blodblood
243familjfamily
244bringasbrought
245miljonermillion
246grenbranch
247mittenmiddle
248inträffaoccur
249aldrignever
250matchenmatch
251äris
252reprope
253erbjudandetoffer
254bredbroad
255verkligreal
256huvudhead
257strängstring
258gasgas
259tjänaserve
260lyssnalisten
261tillbakaback
262försöktry
263platsplace
264faradanger
265go
266svarareply
267granneneighbor
268verbverb
269visscertain
270barenbar
271benbone
272kvinnorwomen
273topptop
274gjordedid
275döddeath
276lämnaleave
277ärare
278energienergy
279fortsättacontinue
280dethey
281brännaburn
282gatastreet
283formshape
284egenown
285saltsalt
286kvotenquotient
287frifree
288oftaoften
289vitwhite
290vingewing
291tillsuntil
292substanssubstance
293vetenskapscience
294specielltespecially
295varwere
296världenworld
297ändeend
298tillståndcondition
299gruppgroup
300delningdivision
301görado
302instrumentetinstrument
303ståstand
304fångadcaught
305studiestudy
306tillsammanstogether
307allmängeneral
308kepshat
309fruwife
310varitbeen
311modernamodern
312offoff
313menbut
314snabbfast
315walk
316dettathis
317skrivenwritten
318någrafew
319gickwent
320sommarsummer
321troligprobable
322storsgrand
323slagsmålfight
324resultatresult
325siffrannumeral
326gruvamine
327hörtheard
328vadwhat
329dessathese
330byggabuild
331röstvoice
332bokenbook
333ytafinish
334drömdream
335blandamong
336vanligplain
337säteseat
338klarready
339trädgårdgarden
340mjölkmilk
341köpabuy
342glädjejoy
343diskussiontalk
344samlacollect
345förloratlost
346arbetework
347matfood
348föreliggandepresent
349lagteam
350dollarndollar
351sättway
352systemetsystem
353landcountry
354silversilver
355förändringchange
356synasappear
357denthe
358befolkapopulate
359mjuksoft
360djuranimal
361flödeflow
362rödred
363bredwide
364lindraease
365kraftforce
366guideguide
367litenlittle
368liknandesimilar
369originaloriginal
370damenlady
371ettan
372singelsingle
373publikencrowd
374stodstood
375restenrest
376fiskfish
377isice
378vänfriend
379rörelsemotion
380startstart
381torkadry
382enkelsimple
383hållskept
384närwhen
385praktikenpractice
386sjölake
387skullewould
388djupdeep
389ännuyet
390likställaequate
391angeenter
392föllfell
393växtplant
394ena
395grågray
396sockersugar
397spacespace
398ämnesubject
399kontrollcontrol
400timmehour
401värdevalue
402sågensaw
403gårdyard
404tvåtwo
405erfarenhetexperience
406anslutaconnect
407mångamany
408snösnow
409taladespoke
410tryckpress
411dinyour
412ossus
413ögaeye
414bitarsbit
415överover
416företagetcompany
417bäracarry
418vårour
419kvadratsquare
420kanskeperhaps
421morgonmorning
422simmaswim
423tillto
424någonsinever
425havsea
426ljustbright
427fallafall
428roquiet
429poängscore
430hettaheat
431slavslave
432underduring
433talaspeak
434eldfire
435kulfun
436litentiny
437ganskapretty
438on
439sundsound
440egenskapproperty
441tacheck
442följfollow
443guldgold
444fjäderspring
445derastheir
446mestmost
447kappacoat
448ackordchord
449attthat
450fungeraoperate
451radioradio
452maskinmachine
453pinnestick
454elektriskelectric
455människaman
456storbig
457diagramchart
458lådabox
459ytasurface
460skyddaprotect
461åttaeight
462liftlift
463molekylmolecule
464fårmay
465storleksize
466benleg
467kontinentcontinent
468representerarrepresent
469självself
470konstruktiondesign
471oceanocean
472räddafraid
473fettfat
474kraftpower
475tryckprint
476hållhold
477vänligenplease
478sinnemind
479snararerather
480hoppashope
481exempelexample
482handeltrade
483börjadebegan
484minutminute
485munmouth
486jobbjob
487däckettire
488turturn
489satellitsat
490dubbeldouble
491kläderclothe
492inläggpost
493börjabegin
494markland
495träwood
496massamass
497lesmile
498industrinindustry
499barajust
500byvillage
501femfive
502rotroot
503ökendesert
504arksheet
505sammasame
506föreställa sigimagine
507tillhandahållaprovide
508hoppajump
509leverlive
510termterm
511rakstraight
512brötbroke
513skeppship
514foderfeed
515enormthuge
516vinterwinter
517öisland
518chanschance
519get
520halsneck
521subtraherasubtract
522bestämmadetermine
523sistalast
524registerrecord
525vanligtusual
526andraother
527medanwhile
528barnbaby
529näraclose
530migme
531ljuslight
532debiteracharge
533speciellspecial
534vissteknew
535komcame
536sömnsleep
537hjulwheel
538svårtdifficult
539köptbought
540SANTTRUE
541gördoes
542dansdance
543quartquart
544fröseed
545båtboat
546exaktaexact
547hörahear
548bakombehind
549en gångonce
550somwho
551stenstone
552kortshort
553posepose
554jagI
555skiljerdiffer
556änthan
557veckcrease
558stolchair
559norrnorth
560överraskningsurprise
561stigarise
562suffixetsuffix
563skyndahurry
564beslutadecide
565äppleapple
566rikrich
567oljaoil
568minmy
569faktumfact
570bringabring
571mänmen
572mycketvery
573upptagenbusy
574göramake
575symbolsymbol
576lastbiltruck
577hörncorner
578graddegree
579blommaflower
580medwith
581förfor
582berodepend
583observeraobserve
584vidat
585föreslårsuggest
586kustcoast
587sedanago
588förberedaprepare
589uppsättningset
590sparasave
591områdearea
592effekteffect
593papperpaper
594efterafter
595slipstie
596målapaint
597caabout
598affärdeal
599åryear
600ställningposition
601mycketmuch
602väderweather
603slutligfinal
604betydamean
605glansshine
606metodmethod
607punktpoint
608andrasecond
609kortcard
610fleraseveral
611kantenedge
612sidapage
613tjockthick
614utout
615enhetunit
616kostymsuit
617läkaredoctor
618bästbest
619tunnthin
620winwin
621nyckelkey
622bomullcotton
623öratear
624kockcook
625växagrow
626orsakcause
627passafit
628mindreless
629materiamatter
630intresseinterest
631jämföracompare
632naturnature
633tvättwash
634nationnation
635resortravel
636elementetelement
637kännafeel
638klockawatch
639flygafly
640grundläggandebasic
641väljselect
642nattnight
643bullernoise
644skarpsharp
645släppdrop
646fågelungechick
647sägasay
648ochand
649tackthank
650märkemark
651sträckastretch
652språklanguage
653allaall
654händelseevent
655fyrafour
656korrektcorrect
657möjligpossible
658okändage
659motagainst
660experimentexperiment
661tryckpush
662trothink
663söksearch
664regeragovern
665skrattlaugh
666gnidarub
667skrevwrote
668säkersafe
669köttmeat
670fortfarandestill
671gegive
672vågwave
673väggwall
674felwrong
675gladglad
676motorengine
677dividedivide
678anledningenreason
679växtegrew
680kunnaable
681förälderparent
682utveckladevelop
683hushouse
684sjuseven
685låtlet
686fruktfruit
687hålhole
688likaequal
689pausbreak
690lockcover
691regionregion
692körarun
693ensamlone
694mermore
695klardone
696styckepiece
697mycketlot
698rörettube
699litensmall
700besvärtrouble
701endastonly
702direktdirect
703antingeneither
704lielie
705intervallrange
706förebefore
707troddethought
708segelsail
709hästhorse
710stadtown
711förbipast
712kopiacopy
713skrivawrite
714kvällevening
715testettest
716människorpeople
717reach
718fönsterwindow
719hjälpahelp
720blylead
721frasphrase
722sådansuch
723beskrivadescribe
724bilcar
725nerdown
726bättrebetter
727tredjethird
728öppenopen
729ankaduck
730undervisateach
731sångsong
732talspeech
733nunow
734barnchildren
735jagam
736talltall
737tänderteeth
738nynew
739ordbokdictionary
740beask
741stoppastop
742bankbank
743svanstail
744varmwarm
745kontoroffice
746skickasend
747pluralplural
748kastathrow
749nejno
750sedansince
751lagrastore
752kändfamous
753klassclass
754hithit
755ringring
756dagday
757cykelverkstadbicycle shop
758brorbrother
759dryckdrink
760tyckasseem
761innebarmeant
762rulleroll
763exciteraexcite
764skenarail
765dödakill
766musikmusic
767steadstead
768mottoward
769basbase
770anländerarrive
771mildgentle
772ocksåalso
773jayes
774missmiss
775räknacount
776högerright
777krigwar
778frånfrom
779högtloud
780skolaschool
781fraktionfraction
782förkylningcold
783honshe
784ungyoung
785kancan
786någonany
787svaranswer
788kommer intewon’t
789jordearth
790slitagewear
791denit
792linjeline
793fångstcatch
794tillåtaallow
795höjaraise
796omedelbarinstant
797lägercamp
798starkstrong
799tuminch
800portport
801minnasremember
802synsight
803luftair
804berättelsestory
805organorgan
806plötsligsudden
807syreoxygen
808främmandestrange
809kommacome
810ovanabove
811minstleast
812triangeltriangle
813ångasteam
814blåblue
815anteckningnote
816gammalold
817korsacross
818demthem
819soldatsoldier
820spridningspread
921fingerfinger
822sakthing
823jakthunt
284die
825kundecould
826framåtforward
827bortagone
828mottareceive
829vårdcare
830klockaclock
831sesee
832karaktärcharacter
833upprepningrepeat
834verktygtool
835dörrdoor
836ettone
837fallcase
838insektinsect
839pappadad
840genomthrough
841hastighetspeed
842huvudmain
843regnrain
844loggalog
845milmile
846trethree
847centcent
848objektetobject
840därwhere
850atomenatom
851senlate
852solsun
853periodperiod
854fältfield
855renclean
856läggadd
857hunddog
858samlagather
859spenderaspend
860figfig
861ingentingnothing
862ackoh
863bevisaprove
864tidigearly
865rumroom
866läralearn
867nivålevel
868rittride
869naturlignatural
870trädtree
871vetknow
872fotfoot
873klättraclimb
874substnoun
875gynnafavor
876försörjningsupply
877strömcurrent
878höghigh
879ortcity
880sandsand
881användause
882thoughthough
883spelgame
884äggegg
885fullständigcomplete
886sonson
887hethot
888Föddborn
889bokstavletter
890varwas
891majscorn
892nionine
893jordground
894låglay
895kanskemight
896innehållacontain
897varabe
898somas
899förorder
900igenagain
901mötsmeet
902stavelsesyllable
903sidaside
904äveneven
905stålsteel
906honomhim
907bärabear
908fiendeenemy
909tillståndstate
910vägroad
911helawhole
912resatrip
913varförwhy
914fyllafill
915so
916sjungersing
917motsattopposite
918diktpoem
919slagträbat
920drapull
921strandenshore
922övningexercise
923radrow
924trådwire
925våningenfloor
926avof
927skönhetbeauty
928produceraproduce
929dåligpoor
930flickagirl
931gissaguess
932bildenpicture
933problemetproblem
934skogforest
935näsanose
936flodriver
937kocow
938någrasome
939brunbrown
940serlook
941mustmust
942fläckspot
943hanhe
944stödsupport
945vildwild
946handlingact
947skalshell
948funnenfound
949snartsoon
950tontone
951smällblow
952vaggarock
953marknadmarket
954sidanhand
955hjärtaheart
956luktsmell
957gavgave
958vokalvowel
959planenplan
960utomexcept
961nästanext
962anslutajoin
963längdlength
964långlong
965huruvidawhether
966ellernor
967gårdfarm
968duyou
969halvhalf
970inkluderarinclude
971bandband
972främrefront
973materialetmaterial
974systersister
975döddead
976pundpound
977stegstep
978börshould
979skickatsent
980kostnadcost
981annarselse
982färgcolor
983krävarequire
984parpair
985teknikområdetart
986segmentsegment
987tystsilent
988härhere
989mellanbetween
990personenperson
991östeast
992skalascale
993finfine
994låglow
995ritadraw
996metallmetal
997hethot
998händahappen
999fågelbird
1000välwell

Additional learning resources

﹤ Back to the language page