Most common Norwegian words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Norwegian words.

NumberNorwegianin English
1slitasjewear
2amam
3lignendesimilar
4annetelse
5sentlate
6høyttall
7kjøpebuy
8reach
9utout
10vinterwinter
11kastethrow
12bandetband
13gjørdoes
14metodemethod
15seksjonsection
16denthe
17ogand
18gikkwent
19leseread
20oljeoil
21hvisif
22batbat
23brøkdelfraction
24lagtsubject
25etterline
26tegnedraw
27svømmeturswim
28bringebring
29sannsynligprobable
30hunshe
31tilbakeback
32farfather
33atthat
34værebe
35sammentogether
36tilbudetoffer
37avlingcrop
38huskeremember
39stasjonenstation
40kryssecross
41overraskelsesurprise
42sjefchief
43sideside
44ankommearrive
45ballenball
46reisetravel
47dekktire
48printprint
49ossus
50temperaturtemperature
51plutseligesudden
52utvikledevelop
53vokalvowel
54fyllefill
55barnchildren
56skrevetwritten
57eris
58periodeperiod
59fjelletmountain
60godgood
61kaldtcold
62maktpower
63harhas
64enan
65gjortmade
66matfood
67øyeblikkmoment
68egenown
69rettferdigfair
70kroppenbody
71die
72vektweight
73sentercenter
74familiefamily
75landsbyvillage
76jerniron
77chickchick
78settset
79somwho
80sønnson
81somas
82opptattbusy
83midtenmiddle
84høyhigh
85myelot
86klasseclass
87etterafter
88dekseletcover
89streetstreet
90duyou
91grunnenreason
92spørsmålquestion
93kobleconnect
94brettboard
95modernemodern
96holdtheld
97fryktfear
98kancan
99forberedeprepare
100kokkcook
101takkthank
102heteheat
103merkeligstrange
104substantivnoun
105ukeweek
106myksoft
107stedspot
108oppfinneinvent
109finnefind
110arksheet
111trekkepull
112plassspace
113litensmall
114blandmix
115øretear
116spiseeat
117ena
118likestilleequate
119løgnlie
120foreslåsuggest
121nestenext
122vil ikkewon’t
123ninine
124butikkenstore
125tredjethird
126vindwind
127flereseveral
128stormajor
129stolchair
130drikkedrink
131instantinstant
132hjemhome
133etterunder
134mannman
135kvartquart
136rekkefølgeorder
137høstfall
138delpart
139denit
140halentail
141begyntebegan
142slaveslave
143høyreright
144igjenagain
145ferdigfinish
146tommersinch
147instrumentinstrument
148henneher
149foranfront
150hudskin
151rekordrecord
152vurdereconsider
153listelist
154hamhim
155villwild
156tretree
157barejust
158varierevary
159veldigvery
160litelittle
161portport
162butikkshop
163søksearch
164logglog
165firefour
166kantenedge
167skrevwrote
168taptlost
169materialmaterial
170verktøytool
171so
172folkpeople
173hesthorse
174enkelsimple
175jentegirl
176kjøringdrive
177selskapcompany
178varmhot
179planetplanet
180syngesing
181somwhich
182underviseteach
183streamstream
184bankbank
185livetlife
186varwere
187termterm
188langlong
189nivålevel
190mottareceive
191langtfar
192følerfeel
193kvinnewoman
194tidtime
195herhere
196beinbone
197enteneither
198Fødtborn
199frasephrase
200figurfigure
201interesseinterest
202lærelearn
203lyslight
204grenbranch
205dissethese
206fortidpast
207iserelocate
208befolkepopulate
209sinnmind
210hellerrather
211områdearea
212kunnecould
213hodehead
214megme
215skuldershoulder
216jordsoil
217sikkersure
218konewife
219dypdeep
220hathat
221søstersister
222nynew
223himmelsky
224ønskerwant
225liftlift
226hørehear
227studienstudy
228malingpaint
229levelive
230spillgame
231målemeasure
232sandsand
233postpost
234sirkelcircle
235slippdrop
236trorbelieve
237festparty
238glassglass
239gjettguess
240varwas
241skipship
242roserose
243kuttcut
244blantamong
245vanligusual
246grønngreen
247måteway
248samlecollect
249multipliseremultiply
250værtbeen
251plainplain
252besøkvisit
253ideidea
254kortshort
255suffikssuffix
256høytloud
257shellshell
258bunnenbottom
259jordenearth
260endringchange
261vingewing
262ikleclothe
263alltidalways
264forestilleimagine
265skalshall
266beskytteprotect
267divisjondivision
268samtalecall
269hastighetspeed
270sisay
271pappadad
272tykkthick
273sjekkcheck
274enigagree
275klokkeclock
276suksesssuccess
277krøllcrease
278sakenmatter
279bokbook
280diktpoem
281kontinentetcontinent
282hjerteheart
283rangerange
284ferdighetskill
285gruppegroup
286språklanguage
287hviswhose
288faktiskfact
289bakbehind
290strengstring
291åpentopen
292passerepass
293halsenneck
294rotroot
295tryggsafe
296vissteknew
297sewatch
298svaranswer
299braktebrought
300hillhill
301spesiellspecial
302prosentcent
303nono
304frakkcoat
305fremforward
306belastecharge
307sesongseason
308munnmouth
309ettone
310verdenworld
311faredanger
312grunnleggendebasic
313eksperimentexperiment
314brødbread
315væskeliquid
316eggegg
317taurope
318fiskfish
319dagday
320dalenvalley
321slipstie
322omabout
323steamsteam
324ropshout
325pistolgun
326giprovide
327derwhere
328togtrain
329sliksuch
330forventeexpect
331overflatensurface
332entenwhether
333visscertain
334teametteam
335on
336alleall
337papirpaper
338magnetmagnet
339mønsterpattern
340gråtecry
341ovenforabove
342ståstand
343sistelast
344separatseparate
345selveven
346sittesit
347harhave
348skjønnhetbeauty
349SANTtrue
350ordetword
351ventewait
352tynnthin
353kystencoast
354bitbit
355kingking
356kveldevening
357basenbase
358energienergy
359pengermoney
360gulyellow
361elleror
362andduck
363sekssix
364arbeidwork
365månedmonth
366systemsystem
367rartwonder
368følgfollow
369trøbbeltrouble
370gressgrass
371skapecreate
372molekylmolecule
373skalascale
374flertallplural
375trorthink
376innenter
377toktook
378månenmoon
379hørtheard
380byggebuild
381skrivewrite
382milemile
383varmwarm
384sjansechance
385stillingposition
386trekanttriangle
387slåbeat
388brenneburn
389ogsåtoo
390saltetsalt
391botfine
392bærebear
393sidensince
394nårwhen
395barnchild
396mangemany
397dollardollar
398vannwater
399figfig
400dansdance
401gullgold
402morgenmorning
403underduring
404kattcat
405letteease
406trewood
407dettethis
408hagegarden
409ennåyet
410begynnebegin
411friskfresh
412bordtable
413vitenskapscience
414børshould
415løsesolve
416samlegather
417totalttotal
418squaresquare
419observereobserve
420fuglbird
421solsun
422gigive
423indikereindicate
424somlike
425døddeath
426åryear
427gjøredo
428holdekeep
429historiehistory
430mottoward
431noensome
432feltfield
433stavespell
434elektriskelectric
435vennfriend
436øyeeye
437mestermaster
438favoriserefavor
439bærecarry
440oppup
441stavelsesyllable
442tonentone
443forlateleave
444menermean
445snøsnow
446avhengedepend
447vokstegrew
448bevegelsemotion
449generellgeneral
450kjøttmeat
451treningexercise
452vaskwash
453kunstart
454hvorforwhy
455vårour
456savnermiss
457banepath
458markmark
459kontoroffice
460klatreclimb
461skiltsign
462bakkenground
463skinnerail
464isice
465sølvsilver
466studentenstudent
467hovedmain
468substanssubstance
469inneholdecontain
470bedrebetter
471elskerlove
472hothot
473Ranran
474skoleschool
475stedepresent
476rulleroll
477sterkstrong
478kucow
479tennerteeth
480stillequiet
481muligpossible
482bigbig
483hjelpehelp
484organorgan
485følelsesense
486likequal
487menswhile
488hvereach
489tilto
490nordnorth
491beskrivedescribe
492vilwill
493haddehad
494gruvemine
495aldrinever
496ennthan
497krigwar
498leggeadd
499syvseven
500slagblow
501brøtbroke
502godtwell
503sparesave
504praksispractice
505nåværendecurrent
506stedetstead
507bortsett fraexcept
508rettstraight
509hunddog
510stjernersstar
511mestmost
512kjoledress
513inkludereinclude
514førstefirst
515deretterthen
516halvhalf
517menneskelighuman
518førbefore
519sommersummer
520båtboat
521vanskeligdifficult
522bilcar
523lyttelisten
524gangonce
525størrelsesize
526direktedirect
527ikke gjørdon’t
528ganskequite
529noenfew
530stoppestop
531slipslip
532legedoctor
533alderage
534diskuterediscuss
535personerperson
536bellbell
537fotenfoot
538handeltrade
539navnname
540seedetseed
541sendsend
542setningsentence
543maskinmachine
544sasaid
545Vennligstplease
546naturlignatural
547nærclose
548holdehold
549femfive
550ensligsingle
551dethey
552værweather
553mountmount
554tatake
555blåblue
556at
557luftair
558realreal
559opprinneligeoriginal
560melodimelody
561blomstflower
562noensinneever
563gjentarepeat
564kopicopy
565detthere
566føruntil
567poengsumscore
568mørkdark
569opphisseexcite
570etasjefloor
571galtwrong
572brorbrother
573kampmatch
574legleg
575funnetfound
576kolonicolony
577startstart
578symbolsymbol
579naboneighbor
580penpretty
581storgreat
582spesieltespecially
583morofun
584lysebright
585venstreleft
586sendtsent
587andresecond
588markedetmarket
589cellecell
590fortaltetold
591skinneshine
592melkmilk
593skjøntthough
594brunbrown
595notatnote
596gledejoy
597løsningsolution
598skjehappen
599forfor
600troddethought
601renclean
602kindkind
603minstleast
604utformingdesign
605vinduwindow
606tallnumeral
607divideredivide
608hendelseevent
609minmy
610lonelone
611lengdelength
612brukespend
613grågray
614riktigcorrect
615arrangerearrange
616snakketspoke
617bosettesettle
618ogsåalso
619poserepose
620metallmetal
621hoppjump
622piecepiece
623rideride
624historienstory
625klarready
626vestwest
627dyranimal
628bycity
629vanskelighard
630punktpoint
631veddeløprace
632kapitalcapital
633førelead
634ofteoften
635berømtfamous
636redred
637brevletter
638kvinnerwomen
639flyttemove
640nattnight
641oppholdstay
642hjørnecorner
643ønskerwish
644pundpound
645neddown
646fiendeenemy
647støynoise
648stigerise
649massemass
650kostnadercost
651drømmedream
652flyfly
653kortetcard
654kravclaim
655fjerntdistant
656kreverrequire
657nærnear
658erare
659sammenlignecompare
660trethree
661synesseem
662wheelwheel
663visningview
664formshape
665mennmen
666fortelletell
667taussilent
668tidligearly
669kjæredear
670lay
671brannfire
672beviseprove
673gammelold
674ringring
675produsereproduce
676bomullcotton
677stostood
678nødvendignecessary
679løpetover
680faltfell
681synetsight
682møtesmeet
683røretouch
684kanskjemight
685representererrepresent
686avvikediffer
687varselnotice
688wavewave
689stickstick
690romroom
691kjørerun
692føtterfeet
693husethouse
694forekommeoccur
695skyndehurry
696leircamp
697widewide
698svartblack
699villewould
700flatflat
701gassgas
702jayes
703regnrain
704raskquick
705diskusjontalk
706støttesupport
707industrienindustry
708sinneanger
709klarclear
710veggenwall
711gjortdone
712karaktercharacter
713tusenthousand
714sangensong
715standable
716etterby
717resultatresult
718jakthunt
719eksempelexample
720dørdoor
721testtest
722babyenbaby
723mermore
724dethose
725veiroad
726kommercome
727fangetcaught
728søvnsleep
729totwo
730tilstandcondition
731bredbroad
732avtaledeal
733andreother
734shoreshore
735timehour
736oksygenoxygen
737medwith
738verdivalue
739nummernumber
740mentmeant
741svarreply
742elementelement
743gnirub
744mellombetween
745skarpsharp
746gårdfarm
747barbar
748lastebiltruck
749vetknow
750regelenrule
751jobbjob
752håperhope
753håndhand
754shoeshoe
755sammesame
756fargecolor
757dårligbad
758kolonnecolumn
759regulerergovern
760toppentop
761titen
762fellescommon
763steinstone
764armarm
765now
766landetcountry
767tjuetwenty
768millionermillion
769frafrom
770draktsuit
771sagsaw
772øyisland
773mindreless
774dødedead
775trinnstep
776banenpitch
777ohoh
778restenrest
779fôrfeed
780sesee
781epleapple
782betalepay
783sidepage
784årsakencause
785holdtkept
786storhuge
787kanskjeperhaps
788problemproblem
789omsorgcare
790kontrollcontrol
791sukkersugar
792stedplace
793Pushpush
794grandgrand
795dermedthus
796enhetunit
797stålsteel
798regionregion
799høressound
800ordbokdictionary
801dobbeldouble
802anleggplant
803raskfast
804passefit
805særligparticular
806kampenfight
807innsjølake
808konsonantconsonant
809bli medjoin
810runderound
811vinnewin
812kraftforce
813spilleplay
814hanhe
815ledetled
816tunetyard
817get
818seilsail
819fingerenfinger
820dinyour
821naturnature
822guttboy
823tungheavy
824drepekill
825blodblood
826talespeech
827veiledeguide
828erfaringexperience
829gladglad
830åtteeight
831komcame
832tjeneserve
833fruktfruit
834tingthing
835ungyoung
836avsnittparagraph
837sportrack
838boksbox
839føltefelt
840fangstcatch
841jegI
842radioenradio
843østeast
844bareonly
845skogforest
846demthem
847snakkespeak
848radrow
849velgechoose
850velgselect
851fikkgot
852sørsouth
853prøvetry
854rammethit
855walk
856pairpair
857visesappear
858alleevery
859avof
860stretchstretch
861trykkpress
862ansiktface
863subtraheresubtract
864typentype
865plukkepick
866voksegrow
867folkemengdecrowd
868lovlaw
869noonnoon
870satsat
871insektinsect
872skjemaform
873riktigproper
874trengerneed
875storlarge
876fortsattstill
877turtrip
878motagainst
879soldatsoldier
880nasjonnation
881planenplan
882gratisfree
883heveraise
884svingturn
885handleact
886graddegree
887tillateallow
888kurscourse
889motsattopposite
890kvotientquotient
891produktproduct
892komplettcomplete
893gagave
894brukuse
895endeligfinal
896desimaldecimal
897ørkenendesert
898selvself
899damenlady
900byentown
901hundrehundred
902maiscorn
903gjennomthrough
904luktsmell
905fettfat
906diagramchart
907kanmay
908bortegone
909spredningenspread
910reddafraid
911oceanocean
912ingentingnothing
913selook
914nøkkelkey
915bestemmedetermine
916seteseat
917forelderparent
918århundrecentury
919viwe
920rikrich
921atometatom
922offoff
923bildepicture
924prosessenprocess
925segmentsegment
926endeend
927hullhole
928smilsmile
929lavlow
930bestemmedecide
931sidenago
932musikkmusic
933noenany
934skyencloud
935fortsettecontinue
936objektobject
937skånsomgentle
938sengbed
939effekteffect
940planetplane
941fulltfull
942steinrock
943tørkdry
944hårhair
945iin
946hvitwhite
947gjordedid
948minuttminute
949snartsoon
950go
951bestebest
952kartetmap
953nokenough
954spørask
955tinytiny
956latterlaugh
957vårenspring
958stemmevoice
959eksakteexact
960ellernor
961visshow
962statstate
963aksjeshare
964mormother
965tellercount
966must
967betjeneoperate
968pausebreak
969motorengine
970ledningwire
971langsomslow
972tubetube
973lalet
974kjøptbought
975eiendomproperty
976myemuch
977akkordchord
978bådeboth
979selgesell
980dårligpoor
981landetland
982casecase
983menbut
984hvordanhow
985lykkelighappy
986elvriver
987blokkblock
988kapteincaptain
989Hvawhat
990seasea
991nesenose
992gjøremake
993flyteflow
994kultcool
995setteput
996derestheir
997helewhole
998forsyningsupply
999hanshis
1000verbverb

Additional learning resources

﹤ Back to the language page