Most common Dutch words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Dutch words.

NumberDutchin English
1suggererensuggest
2bouwenbuild
3liedsong
4afbeeldingpicture
5eerderrather
6gemakease
7stervendie
8restrest
9slaapsleep
10aanwezigpresent
11veellot
12zekersure
13kindjebaby
14beterbetter
15minderless
16columncolumn
17vraagquestion
18opon
19weiniglittle
20padpath
21cirkelcircle
22inin
23houdenkeep
24orgelorgan
25broodbread
26dingthing
27roodred
28bredebroad
29volledigefull
30hithit
31kindchild
32gevalcase
33woordenboekdictionary
34schoonclean
35oefeningexercise
36kaartmap
37spoedigsoon
38positieposition
39gedachtethought
40behalveexcept
41redenreason
42stationstation
43aubplease
44zelfseven
45studiestudy
46leveringsupply
47selecterenselect
48meer danover
49squaresquare
50poortport
51uitvindeninvent
52partijparty
53genoegenough
54alleenonly
55oplossingsolution
56kantside
57bezoekvisit
58blauwblue
59zijnbe
60problementrouble
61schrijvenwrite
62trekpull
63henthem
64windwind
65oceaanocean
66gooienthrow
67zachtesoft
68luidloud
69steenstone
70grotebig
71geluidsoverlastnoise
72beschrijvendescribe
73industrieindustry
74kancan
75elementairebasic
76hearhear
77spelenplay
78oudeold
79vloerfloor
80gemeenschappelijkecommon
81voorwaardecondition
82mondmouth
83eerstefirst
84geestmind
85gezichtface
86zitjeseat
87bruinbrown
88vanfrom
89rotsrock
90nietdon’t
91bereikenreach
92vrouwwife
93dragencarry
94groeiengrow
95figuurfigure
96verschillendiffer
97beideboth
98elektrischeelectric
99grondground
100mogelijkpossible
101vrouwwoman
102onderunder
103cursuscourse
104aanmeldenlog
105marktmarket
106aanrakentouch
107snelquick
108kuikenchick
109echtreal
110weerweather
111suikersugar
112symboolsymbol
113schipship
114omhoogup
115groottesize
116huidigecurrent
117uitgeschakeldoff
118ooktoo
119kennisgevingnotice
120visfish
121zuurstofoxygen
122fruitfruit
123naamname
124vallenfall
125ijsice
126eena
127goedgood
128kantooroffice
129hijhe
130vleermuisbat
131manierway
132zethey
133manman
134oorzaakcause
135avondevening
136dromendream
137buurmanneighbor
138wanneerwhen
139krachtforce
140gewichtweight
141koncould
142motorengine
143houdenhold
144kostencost
145stadtown
146wistknew
147verbrandenburn
148bevattencontain
149hopenhope
150materiaalmaterial
151negennine
152koecow
153planeetplanet
154katoencotton
155laatlate
156springenjump
157gafgave
158eilandisland
159zittensit
160taallanguage
161verzondensent
162artikelproduct
163winwin
164geopendopen
165benam
166wortelroot
167basebase
168noordennorth
169melkmilk
170kapiteincaptain
171donkerdark
172waarwhere
173bewijzenprove
174toonhoogtepitch
175moeilijkdifficult
176veelmany
177nachtnight
178koordstring
179kopiecopy
180voerenenter
181deeddid
182verhaalstory
183betalenpay
184zoumight
185rijrow
186ohoh
187plannenplan
188denkguess
189antwoordenreply
190tussenbetween
191deelpart
192weeragain
193aandeelshare
194bestedenspend
195koelecool
196dealdeal
197bepalendetermine
198lengtelength
199zeisaid
200zaadseed
201bereidenprepare
202slechtepoor
203lopenrun
204vrachtwagentruck
205verredistant
206tweedesecond
207hierhere
208moetmust
209plekspot
210belangrijkstemain
211wolkcloud
212uurhour
213vangstcatch
214kloofdivide
215lijstlist
216zussister
217schoenshoe
218aanto
219vierfour
220aftrekkensubtract
221hoofdhead
222onderdeelelement
223leugenlie
224ouderparent
225geldmoney
226zeesea
227spreidingspread
228meermore
229alsas
230bepaaldecertain
231stromenflow
232controlecontrol
233vestigensettle
234lopenwalk
235rijkrich
236goedwell
237haarher
238tienten
239oorlogwar
240langzaamslow
241beenleg
242vertegenwoordigenrepresent
243wegroad
244wensenwish
245hetzelfdesame
246voetfoot
247paragraafparagraph
248versfresh
249voorbefore
250natuurlijkenatural
251slipslip
252overstekencross
253proberentry
254hoewelthough
255blijglad
256achtervoegselsuffix
257meervoudplural
258Showshow
259vlakteplain
260voorfor
261honderdhundred
262pondpound
263paginapage
264passenfit
265origineeloriginal
266spelgame
267verscheideneseveral
268broerbrother
269gesnedencut
270kampcamp
271geschrevenwritten
272lichtlight
273spoortrack
274wildwild
275middenmiddle
276vindenfind
277boerderijfarm
278leerlingstudent
279spellspell
280wonenlive
281gekochtbought
282betekenenmean
283oorear
284damelady
285gelijkaardigesimilar
286zonsun
287creërencreate
288stropdastie
289graaddegree
290weggone
291nodig hebbenneed
292akkoordchord
293tafeltable
294familiefamily
295enand
296soldaatsoldier
297vreemdstrange
298zichtsight
299drukkebusy
300ontwerpdesign
301plaatsplace
302bergmount
303derdethird
304diepedeep
305jongeyoung
306setset
307herhaalrepeat
308waaromwhy
309eenmaalonce
310nogstill
311kokcook
312duizendthousand
313hardhard
314dagday
315overabout
316doendo
317danthan
318thuishome
319landland
320houtwood
321kleurcolor
322exacteexact
323schoonheidbeauty
324buistube
325weinigfew
326vullenfill
327gelijkequal
328menigtecrowd
329kingking
330massamass
331gemaaktmade
332moetenshould
333plantenplant
334sterkestrong
335miljoenmillion
336temperatuurtemperature
337bevolkenpopulate
338krachtpower
339honddog
340menselijkhuman
341huntheir
342spraakspeech
343zijnhis
344hebbenhave
345zingensing
346sindssince
347seizoenseason
348wetlaw
349gewoonjust
350gevenindicate
351ontmoetenmeet
352dodenkill
353bijzonderparticular
354namtook
355leeftijdage
356zomersummer
357dethe
358vogelbird
359veranderingchange
360molecuulmolecule
361II
362termijnterm
363vooruitforward
364de mijnemine
365apparaatmachine
366stoomsteam
367viltfelt
368laten vallendrop
369omvatteninclude
370metenmeasure
371soortkind
372geborenborn
373eenheidunit
374hetit
375zeervery
376minsteleast
377linksleft
378dusso
379probleemproblem
380lievedear
381gestegenrose
382blijvenstay
383klinkensound
384gathole
385compleetcomplete
386insecteninsect
387bosforest
388onderwerpsubject
389ideeidea
390snelfast
391groengreen
392oogeye
393plaatsstead
394zachtegentle
395uyou
396apartseparate
397groeidegrew
398vouwcrease
399sprekenspeak
400vormform
401appelapple
402sneeuwsnow
403treintrain
404radio Inradio
405voetenfeet
406geenno
407stadcity
408gratisfree
409sectiesection
410wrijvenrub
411dooddeath
412vormshape
413waarschijnlijkprobable
414meestmost
415doosbox
416magneetmagnet
417stofsubstance
418beschermenprotect
419kijkenlook
420beddenbed
421ofor
422geelyellow
423dergelijkesuch
424stopstop
425leidenlead
426glansshine
427centrumcenter
428bestbest
429zoutsalt
430jaaryear
431perspress
432indienif
433dusthus
434methodemethod
435achteight
436oppervlaksurface
437anderselse
438bellbell
439maïscorn
440flatflat
441ruimtespace
442zouwould
443balball
444schreeuwshout
445beetjebit
446gewascrop
447praktijkpractice
448vleugelwing
449schilderenpaint
450uitout
451ofwhether
452hillhill
453voorzijdefront
454voorjaarspring
455kwamcame
456breedwide
457erthere
458de handhand
459laatstelast
460vliegtuigplane
461vijffive
462wereldworld
463wielwheel
464stroomstream
465misschienperhaps
466kookplatenring
467botbone
468hemelsky
469vijandenemy
470nootnote
471handeltrade
472reizentravel
473miswrong
474maarbut
475zwartblack
476mijlmile
477duwpush
478lijnline
479bandtire
480hemhim
481pickpick
482wavewave
483lichaambody
484hunthunt
485vereisenrequire
486aangelegenheidmatter
487angstfear
488blokkerenblock
489staanstand
490passerenpass
491huishouse
492wareTRUE
493huidskin
494vielfell
495procentcent
496altijdalways
497bloedblood
498zoekensearch
499vertrekkenleave
500zoonson
501denkenthink
502antwoordanswer
503olieoil
504schoudershoulder
505gebruikelijkeusual
506inchinch
507grotegreat
508bijat
509staalsteel
510koudecold
511persoonperson
512feitfact
513terwijlwhile
514grijsgray
515dragenbear
516partituurscore
517eeuwcentury
518verzamelencollect
519slechtbad
520ontwikkelendevelop
521schaalscale
522kiezenchoose
523afdrukkenprint
524zessix
525zal nietwon’t
526toetstest
527glasglass
528celcell
529achterbehind
530mensenpeople
531karaktercharacter
532toevoegenadd
533overwegenconsider
534boomtree
535aardeearth
536grasgrass
537stilsilent
538middagnoon
539zatsat
540onmiddellijkeinstant
541bangafraid
542klasseclass
543nieuwenew
544warmteheat
545zinsnedephrase
546wewe
547toelatenallow
548voorbeeldexample
549witwhite
550eerlijkfair
551vreugdejoy
552jayes
553brakbroke
554ervaringexperience
555de winterwinter
556lettergreepsyllable
557begonbegan
558toontone
559leggenlay
560artsdoctor
561elkeevery
562moedermother
563bergmountain
564wassenwash
565nementake
566mengenmix
567scherpesharp
568ooitever
569behoorlijkproper
570vaardigheidskill
571tegengesteldopposite
572stoelchair
573lolfun
574lokaliserenlocate
575vetfat
576happyhappy
577briefletter
578verhogenraise
579verkopensell
580dansdance
581afvragenwonder
582bedrijfcompany
583beroemdefamous
584takbranch
585krijgenget
586landcountry
587isis
588haarhair
589brachtbrought
590onthoudenremember
591meisjegirl
592paarpair
593wienswhose
594veiligsafe
595onderamong
596besparensave
597actact
598nekneck
599klinkervowel
600meerlake
601glimlachsmile
602bankbank
603dikkethick
604andereother
605meestermaster
606dorpvillage
607kunstart
608korteshort
609kleinsmall
610sensesense
611driethree
612weekweek
613aantalnumber
614medeklinkerconsonant
615totuntil
616helfthalf
617levenlife
618verrassingsurprise
619eeteat
620toetreden totjoin
621gelovenbelieve
622kledenclothe
623wedstrijdmatch
624drankjedrink
625liefdelove
626rechtsright
627hoofdstadcapital
628huilencry
629waterwater
630rustigquiet
631deurdoor
632diewhich
633willenwant
634rekenencharge
635minuscuultiny
636verhuizingmove
637verschijnenappear
638lachenlaugh
639eigenown
640zalwill
641rechtstreeksdirect
642vaderfather
643eenone
644systeemsystem
645pandproperty
646makenmake
647geleidled
648rolroll
649doorthrough
650bewegingmotion
651dragenwear
652tekensign
653kustcoast
654sturensend
655verfar
656armarm
657aankomenarrive
658papierpaper
659dezethese
660modernemodern
661postpost
662warenwere
663eendduck
664grotelarge
665sleutelkey
666ontvangenreceive
667veelmuch
668dezethis
669voedselfood
670vergelijkencompare
671stondstood
672tweetwo
673werkingeffect
674instrumentinstrument
675zilversilver
676zalshall
677gingwent
678strijdfight
679mijme
680gedichtpoem
681dichtclose
682spoorrail
683gebruikenuse
684plotselingsudden
685hoehow
686gehoudenkept
687bovenabove
688reistrip
689verwachtenexpect
690boekbook
691zettenput
692zeshe
693gevangencaught
694neusnose
695verzamelengather
696ijzeriron
697slaafslave
698katcat
699watwhat
700boventop
701onzeour
702exciteexcite
703minuutminute
704eiegg
705viewview
706westwest
707werelddeelcontinent
708finalefinal
709kanmay
710ookalso
711alleall
712yardyard
713quotiëntquotient
714klimmenclimb
715speciaalspecial
716barbar
717driehoektriangle
718evenementevent
719metwith
720algemeengeneral
721jongenboy
722rijdendrive
723naar benedendown
724vloeistofliquid
725totaaltotal
726natuurnature
727oosteneast
728stukpiece
729muziekmusic
730gevondenfound
731zandsand
732dieranimal
733koloniecolony
734besprekendiscuss
735sommigesome
736gunstfavor
737bandband
738onsus
739hartheart
740zijnare
741gebiedarea
742dubbeldouble
743beurtturn
744oevershore
745nooitnever
746controlerencheck
747regelrule
748variërenvary
749natienation
750vanof
751kreeggot
752brandfire
753woordword
754de schoolschool
755patroonpattern
756regenrain
757stapstep
758klokclock
759regelenarrange
760segmentensegment
761vleesmeat
762beginnenbegin
763vooralespecially
764dooddead
765bootboat
766verteldetold
767draadwire
768liftlift
769ronderound
770afdekkingcover
771twintigtwenty
772noodzakelijknecessary
773rekkenstretch
774schreefwrote
775eenany
776posepose
777hooghigh
778lezenread
779zinsentence
780kamerroom
781diethose
782eenvoudigsimple
783rivierriver
784kanschance
785straightstraight
786zoalslike
787kaartcard
788waarnemenobserve
789schelpshell
790gasgas
791deasdollar
792verledenpast
793experimentexperiment
794lerenlearn
795gebeurenhappen
796maandmonth
797werkjob
798warmewarm
799datthat
800decimaaldecimal
801gedaandone
802fractiefraction
803objectobject
804werkwoordverb
805tekenendraw
806periodeperiod
807reusachtighuge
808komencome
809blijvencontinue
810stelimagine
811dalvalley
812elkeach
813kledingdress
814vragenask
815volgenfollow
816zelfself
817voelenfeel
818nogyet
819dienenserve
820muurwall
821chiefchief
822reeksrange
823regioregion
824vaakoften
825samentogether
826successuccess
827divisiedivision
828touwrope
829ochtendmorning
830vingerfinger
831gevaardanger
832diewho
833voerfeed
834beginstart
835zorgcare
836afhangendepend
837nunow
838ritride
839metalenmetal
840vermenigvuldigenmultiply
841dichtbijnear
842wetenknow
843betekendemeant
844geheelwhole
845boordboard
846gehoudenheld
847brengenbring
848op te lossensolve
849vliegenfly
850heethot
851zeggensay
852endend
853uwyour
854geursmell
855eenzamelone
856instemmenagree
857zuidensouth
858kopenbuy
859lijkenseem
860lerenteach
861beslissendecide
862gaango
863geledenago
864gelijkequate
865afwerkingfinish
866vertellentell
867gehoordheard
868zelfstandig naamwoordnoun
869heefthas
870mijnmy
871puntpoint
872groepgroup
873vroegearly
874pistoolgun
875bladsheet
876niveaulevel
877waardevalue
878tijdtime
879danthen
880rasrace
881vijgfig
882laaglow
883hoogtall
884nietsnothing
885paksuit
886momenteelmoment
887ordeorder
888kinderenchildren
889coatcoat
890tandenteeth
891begeleidenguide
892edgeedge
893naafter
894goudgold
895winkelshop
896wachtenwait
897geweestbeen
898grandgrand
899staatstate
900eenan
901stemvoice
902duidelijkclear
903tegenagainst
904markmark
905dankthank
906ranran
907hoekcorner
908juistcorrect
909producerenproduce
910missmiss
911hadhad
912kijkenwatch
913zaagsaw
914staarttail
915straatstreet
916procesprocess
917doetdoes
918winkelstore
919regerengovern
920sprakspoke
921doorby
922ziensee
923klaarready
924zwaarheavy
925stokstick
926veldfield
927grafiekchart
928stijgenrise
929vriendfriend
930tijdensduring
931teamteam
932gereedschaptool
933enkelvoudigesingle
934geschiedenishistory
935paardhorse
936autocar
937verslaanbeat
938zeilsail
939haasthurry
940snelheidspeed
941werkwork
942soorttype
943vensterwindow
944tuingarden
945terugback
946verlorenlost
947energieenergy
948resultaatresult
949heethot
950luchtair
951sterstar
952zwemmenswim
953luisterenlisten
954helpenhelp
955voorkomenoccur
956fijnefine
957cijfernumeral
958ondersteuningsupport
959aanbodoffer
960mannenmen
961woedeanger
962maanmoon
963vorderingclaim
964Overlegtalk
965langlong
966in de richting vantoward
967heelquite
968ofweleither
969volgendenext
970gevengive
971tellencount
972zevenseven
973werkenoperate
974grotemajor
975drogedry
976melodiemelody
977breakbreak
978opnemenrecord
979vrouwenwomen
980wetenschapscience
981waswas
982biedenprovide
983woestijndesert
984helderebright
985latenlet
986quartquart
987bloemflower
988dunthin
989atoomatom
990bodemsoil
991roepcall
992in staatable
993aansluitenconnect
994nochnor
995renteinterest
996hoedhat
997daddad
998klapblow
999onderzijdebottom
1000vrijpretty

Additional learning resources

﹤ Back to the language page