Most common Bulgarian words

This is a list of the 1,000 most popular and commonly used Bulgarian words.

NumberBulgarianin English
1стъклоglass
2изберетеselect
3Намерениfound
4влакtrain
5клонbranch
6средamong
7пътуванеtrip
8сивgray
9началоstart
10чеthat
11стойностvalue
12повикванеcall
13уменияskill
14часаhour
15съхраняватkept
16усмивкаsmile
17наon
18синson
19градtown
20обикновенplain
21страненstrange
22в близостclose
23дниday
24всекиevery
25докосвайтеtouch
26скоростspeed
27другиother
28тезиthose
29съдържаcontain
30бъдеbe
31опитайтеtry
32катоsuch
33лятоsummer
34смъртdeath
35продължиcontinue
36степенdegree
37менme
38резултатresult
39мястоspot
40париmoney
41състояниеable
42цвятcolor
43израсналgrew
44дадеgive
45пясъкsand
46износванеwear
47фуражиfeed
48бебеbaby
49нивоlevel
50тъмноdark
51изваждаsubtract
52устатаmouth
53заетbusy
54капакcover
55триthree
56миmy
57червеноred
58многоmany
59работаjob
60готоваready
61странаcountry
62ключkey
63мъжеmen
64измерваmeasure
65Трудноhard
66Предложениеmotion
67общаcommon
68заедноtogether
69тазиthis
70кожатаskin
71вероятенprobable
72Предполагам, чеguess
73опишеdescribe
74може биperhaps
75плосъкflat
76зависиdepend
77синblue
78типtype
79стихотворениеpoem
80измиванеwash
81мисляthink
82монтиранеmount
83чрезthrough
84тихquiet
85писмоletter
86растатgrow
87женаwife
88правиdoes
89станцияstation
90седмицаweek
91нацияnation
92знакsign
93Уважаемиdear
94Мислехthought
95кракleg
96намеритеfind
97седяsit
98пръстаfinger
99начинway
100донесеbring
101звездаstar
102класclass
103далиwhether
104сиhis
105Чудяwonder
106яръкbright
107кракfoot
108гоhim
109въздухair
110случайcase
111естественоnatural
112позволиallow
113сухоdry
114имеname
115къмtoward
116мъртъвdead
117кръгcircle
118Онлайнline
119единиченsingle
120моляplease
121колелоwheel
122пазарmarket
123смесвамmix
124почувстватеfeel
125портport
126слушатеlisten
127областregion
128войникsoldier
129позицияposition
130скочиjump
131съседneighbor
132крилоwing
133ефектeffect
134законlaw
135обядnoon
136състояниеcondition
137пътroad
138снимкаpicture
139мелодияmelody
140съществителноnoun
141не щеwon’t
142фигураfigure
143сwith
144кръгround
145офисoffice
146работиoperate
147историяhistory
148врагenemy
149екипteam
150избирамchoose
151железопътнияrail
152трионsaw
153говориspeak
154приказкиtalk
155миналоpast
156сегаnow
157възможноpossible
158гневаanger
159въведетеenter
160победаwin
161музикаmusic
162зиматаwinter
163предоставятprovide
164пролеттаspring
165собственаown
166характерcharacter
167запишетеsave
168създадетеcreate
169видkind
170изкачванеclimb
171корабship
172дупкаhole
173множествено числоplural
174макарthough
175колонияcolony
176-малкоleast
177намеретеlocate
178саare
179достигнеreach
180течностliquid
181долинаvalley
182книгаbook
183изпратиsent
184многоlot
185вълнаwave
186диаграмаchart
187попитайтеask
188старold
189тукhere
190бройnumber
191тойhe
192убиеkill
193пространствоspace
194чиятоwhose
195жълтyellow
196честоoften
197тъй катоsince
198кафявbrown
199свържетеconnect
200фермаfarm
201главатаhead
202цифраnumeral
203вечерevening
204предявенbrought
205ниour
206следвайтеfollow
207извършванеcarry
208мълчаливsilent
209westwest
210майкаmother
211напредforward
212билbeen
213понесеbear
214вместоstead
215играgame
216електрическиelectric
217осемeight
218запазиkeep
219памукcotton
220късноlate
221гумаtire
222ловhunt
223отfrom
224магазинstore
225приятелfriend
226Съгласенagree
227офертаoffer
228поставиput
229Заглавиеsubject
230ръкаarm
231веднъжonce
232ясноclear
233аa
234континентcontinent
235Доколкотоfar
236двигателengine
237веществоsubstance
238сделкаdeal
239пренесатpopulate
240носаnose
241ръкаhand
242изкуствоart
243модернаmodern
244викcry
245достаpretty
246предfront
247събираcollect
248ядеeat
249родителparent
250твърдеtoo
251зарежданеcharge
252сиyour
253кажетеtell
254единan
255изречениеsentence
256по време наduring
257тонtone
258правилоrule
259отновоagain
260Искаwish
261Готовоdone
262третиthird
263започнеbegin
264диапазонrange
265царking
266правилнотоproper
267символsymbol
268по този начинthus
269животнитеanimal
270търсенеsearch
271сиtheir
272токcurrent
273двадесетtwenty
274почивкаbreak
275по-малкоless
276борбаfight
277опашкаtail
278изчезналgone
279параsteam
280моментmoment
281ябълкаapple
282направиmade
283Предвидview
284милионаmillion
285грижиcare
286формаshape
287мекаsoft
288хилядиthousand
289историяstory
290Точнатаexact
291минеpass
292загубениlost
293Купихbought
294сърцеheart
295краткоshort
296хлябbread
297лошоpoor
298дървоwood
299рекаriver
300втораsecond
301изискваrequire
302рокrock
303температураtemperature
304бързquick
305най-most
306правописаspell
307малъкsmall
308окоeye
309високоhigh
310дъждrain
311смяхlaugh
312проблемproblem
313широкbroad
314ъгълcorner
315зрениетоsight
316моделpattern
317елементelement
318рибаfish
319инчinch
320горятburn
321Спомням сиremember
322равенequal
323студеноcold
324теthey
325почивкаrest
326воденаled
327списъкlist
328Запознайтеmeet
329плуванеswim
330глаголverb
331листsheet
332дадеgave
333участъкstretch
334безопасноsafe
335тезиthese
336мястоplace
337пресенfresh
338направиmake
339Прогноза за времетоweather
340лодкаboat
341системаsystem
342вземетеpick
343недвижимиreal
344същатаsame
345се появиappear
346рекордrecord
347силаforce
348предиbefore
349шумnoise
350всекиany
351междуbetween
352пътpath
353дойдеcome
354двойкаpair
355месецаmonth
356иматhave
357дължинаlength
358заfor
359повдиганеlift
360земятаground
361наукатаscience
362Роденborn
363двойноdouble
364маркаmark
365топлоwarm
366оoh
367улицаstreet
368топлинаheat
369паднаfell
370отговорanswer
371градcity
372натиснетеpress
373бонаgrand
374ощеeven
375ухотоear
376всекиeach
377теглоweight
378представете сиimagine
379ходmove
380пеяsing
381барbar
382надолуdown
383производствоproduce
384машинаmachine
385отthan
386обичамlove
387Даyes
388квартаquart
389инструментinstrument
390Прочетиread
391заплатиpay
392летиfly
393покачваrise
394промишленостindustry
395тяshe
396лунаmoon
397частpart
398органнаorgan
399особеноespecially
400имашеhad
401добреwell
402включваinclude
403интересinterest
404бояpaint
405стикstick
406платноsail
407същоalso
408разделяйdivide
409половинатаhalf
410времеtime
411управляваgovern
412направоstraight
413птицаbird
414достатъчноenough
415селоvillage
416направихdid
417парчеpiece
418Грешнаwrong
419практикаpractice
420проучванеstudy
421дивwild
422Началоhome
423царевицаcorn
424каузаcause
425правилноcorrect
426палтоcoat
427мигinstant
428с изключение наexcept
429светлинаlight
430контролcontrol
431некаlet
432мъжman
433идеяidea
434многоvery
435дворyard
436шестsix
437Терминътterm
438благоприятстваfavor
439неno
440точкаpoint
441дръпнетеpull
442слънцеsun
443еis
444простsimple
445блясъкshine
446Напримерexample
447желязоiron
448процесprocess
449пробиbroke
450рязъкsharp
451сричкаsyllable
452сезонseason
453ноbut
454акоif
455Обичайнатаusual
456добавиadd
457отидетеgo
458страхfear
459самоonly
460паднеfall
461нискаlow
462краваcow
463ниеwe
464патицаduck
465стоманаsteel
466разделsection
467налявоleft
468коткаcat
469островisland
470растителнаplant
471вin
472имамgot
473акцииshare
474дизайнdesign
475пристигнетеarrive
476престойstay
477Стъпкаpitch
478държаhold
479песенtrack
480общоgeneral
481окончателнияfinal
482въжеrope
483уловаcatch
484лагерcamp
485получитеget
486неdon’t
487доведеlead
488победиbeat
489изненадаsurprise
490представляватpose
491завършеностfinish
492повърхностsurface
493ощеstill
494последноlast
495камионtruck
496пресекатcross
497Отидохwent
498опасностdanger
499яйцеegg
500звънецbell
501сънsleep
502групаgroup
503изчакайтеwait
504силенloud
505копиеcopy
506побързайтеhurry
507напишиwrite
508защитавамprotect
509на северnorth
510десетten
511хитhit
512фразиphrase
513специаленspecial
514имотproperty
515мощmight
516почватаsoil
517винагиalways
518снягsnow
519блокblock
520предизвестиеnotice
521гледатеwatch
522специалноparticular
523упражнениеexercise
524задbehind
525къщаhouse
526докажеprove
527седемseven
528посочетеindicate
529вярноTRUE
530посещениеvisit
531камъкstone
532първиfirst
533момичеgirl
534мацкаchick
535годинаyear
536семенаseed
537изпратиsend
538Цялатаwhole
539стоешеstood
540знаетеknow
541първоначалнотоoriginal
542коитоwho
543Никога неnever
544някогаever
545отout
546къдетоwhere
547различаваdiffer
548правяdo
549повишаване наraise
550изготвяdraw
551нитоnor
552нарязаниcut
553единицаunit
554катоas
555шапкаhat
556лентаband
557капиталcapital
558Известниятfamous
559единone
560Следващатаnext
561означаваmean
562трябваshall
563черенblack
564писменwritten
565потърситеlook
566стояstand
567пуснетеdrop
568ощеyet
569основенbasic
570II
571чистаclean
572потокstream
573измислятinvent
574косаhair
575присъединятjoin
576коефициентquotient
577крайбрежиеcoast
578ледice
579бяхаwere
580вятърwind
581умреdie
582цветеflower
583курсcourse
584играеplay
585прилепbat
586облекчиease
587печатprint
588ръководятguide
589месоmeat
590майсторmaster
591наставкаsuffix
592уловениcaught
593имаhas
594срещуagainst
595сутринmorning
596речspeech
597мазниниfat
598предиago
599мощностpower
600кислородoxygen
601помислиconsider
602представляватrepresent
603далеченdistant
604земяland
605младyoung
606опитexperience
607Надявам се,hope
608напуснеleave
609металmetal
610бордаboard
611актact
612вратовръзкаtie
613решаванеsolve
614стоcent
615магнитmagnet
616стаяroom
617хораpeople
618изглеждаseem
619варираvary
620малкоlittle
621компаниятаcompany
622небеsky
623защоwhy
624стоhundred
625деветnine
626обратноback
627коренroot
628широкwide
629илиor
630шансchance
631самолетplane
632еwas
633на югsouth
634минутиminute
635мащабscale
636в близостnear
637гораforest
638момчеboy
639новаnew
640основенmajor
641продаватsell
642петfive
643можеcan
644предприемеtake
645помогнеhelp
646езикlanguage
647началотоearly
648студентstudent
649училищеschool
650облечеclothe
651резултатscore
652партиparty
653горещhot
654нищоnothing
655плодовеfruit
656Мисmiss
657дългоlong
658колонаcolumn
659женитеwomen
660лошоbad
661задържаноheld
662надover
663човекperson
664двеtwo
665коитоwhich
666самостоятелноself
667казаtold
668съмam
669съвсемquite
670директенdirect
671черупкаshell
672Основнатаmain
673събитиеevent
674женаwoman
675газgas
676организираarrange
677ценаcost
678гореabove
679центърcenter
680акордchord
681се случиhappen
682рокляdress
683употребаuse
684умаmind
685пистолетgun
686многоmuch
687глобаfine
688инструментtool
689състояниеstate
690можеmay
691голямbig
692отговарятеreply
693определенcertain
694песенsong
695етажfloor
696приплъзванеslip
697съгласнаconsonant
698обсъдятdiscuss
699насекомиinsect
700малцинаfew
701тласъкpush
702комплектset
703планинаmountain
704тестtest
705дебитflow
706мачmatch
707фигfig
708горещhot
709Runrun
710доставкаsupply
711получаватеreceive
712докатоuntil
713низstring
714стъпкаstep
715страницаpage
716Чухheard
717подunder
718мечтаяdream
719питиеdrink
720внезапнаsudden
721промянаchange
722планетаplanet
723възникнеoccur
724събиратgather
725конhorse
726високtall
727футаfeet
728тежъкheavy
729дъноbottom
730костюмsuit
731насus
732лъжаlie
733децаchildren
734трябваmust
735голямgreat
736костнаbone
737размножаватmultiply
738лежешеlay
739искамwant
740братbrother
741виждамsee
742голямlarge
743култураcrop
744семействоfamily
745хълмhill
746сегментsegment
747иand
748методmethod
749попълнетеfill
750тълпаcrowd
751послужиserve
752крайend
753леглоbed
754огроменhuge
755материалиmaterial
756тяit
757неженgentle
758отгореtop
759треваgrass
760енергияenergy
761каквоwhat
762триъгълникtriangle
763Слушайтеhear
764зъбиteeth
765магазинshop
766доларdollar
767ощеmore
768захарsugar
769какhow
770милиmile
771означавашеmeant
772радиоradio
773трябваshould
774обувкиshoe
775бедаtrouble
776Покажиshow
777стенаwall
778твърдениеclaim
779ездаride
780подготвиprepare
781параграфparagraph
782святworld
783докатоwhile
784ролкаroll
785изгражданеbuild
786продуктproduct
787банкаbank
788полеfield
789уредятsettle
790среброsilver
791красотаbeauty
792лекарdoctor
793отделноseparate
794катоlike
795думаword
796танцdance
797изтокeast
798детеchild
799пишеwrote
800влезетеlog
801разтворsolution
802трябваneed
803базаbase
804подкрепаsupport
805няколкоseveral
806пръстенring
807въпросquestion
808Предлагамsuggest
809експериментexperiment
810тръбаtube
811някоиsome
812редrow
813Лицетоface
814формаform
815прозорецwindow
816колаcar
817викshout
818Вярвамbelieve
819даto
820солsalt
821размерsize
822завтечеran
823малкоbit
824брегаshore
825причинаreason
826животlife
827научатlearn
828квадратsquare
829звучиsound
830гънкиcrease
831работаwork
832бързоfast
833обектobject
834ходиwalk
835побератfit
836капитанcaptain
837десетичниdecimal
838масаmass
839нещоthing
840сравниcompare
841океанаocean
842вратаdoor
843маслоoil
844RUBrub
845живеяlive
846дамаlady
847готиноcool
848кръвblood
849всичкиall
850човешкотоhuman
851бележкаnote
852Знаехknew
853по-добреbetter
854кутияbox
855безплатноfree
856атомatom
857когатоwhen
858ударblow
859робslave
860приравняватequate
861шиятаneck
862гласнаvowel
863среднаmiddle
864разпространениеspread
865отворенopen
866такаso
867можеcould
868топкаball
869хвърлятthrow
870наthe
871простоjust
872щеwill
873столchair
874нощnight
875проверитеcheck
876нагореup
877смисълsense
878редturn
879природатаnature
880възбудиexcite
881речникdictionary
882забавноfun
883рамотоshoulder
884зеленоgreen
885прекаратspend
886часовникclock
887тамthere
888разстояниеoff
889казаsaid
890биwould
891добърgood
892очаквайтеexpect
893щастливhappy
894сигуренsure
895телwire
896кажеsay
897успехsuccess
898Картаmap
899розаrose
900дълбокоdeep
901векcentury
902повторетеrepeat
903Говорихspoke
904странаside
905златоgold
906богатrich
907кучеdog
908дискdrive
909войнаwar
910хранаfood
911противоположнаopposite
912периодperiod
913планplan
914главенchief
915решиdecide
916фракцияfraction
917Страхувам сеafraid
918броиcount
919пустиняdesert
920спретеstop
921расаrace
922Заorder
923хартияpaper
924тънъкthin
925клеткаcell
926взеtook
927мореsea
928отby
929и дветеboth
930пожарfire
931Бащаdad
932започнаbegan
933облакcloud
934градинаgarden
935гласvoice
936масаtable
937материяmatter
938пътуванеtravel
939водаwater
940разделениеdivision
941другадеelse
942илиeither
943самотенlone
944областarea
945тяхthem
946Мнениеpost
947Земятаearth
948след товаthen
949разработятdevelop
950готвачcook
951скороsoon
952езероlake
953молекулаmolecule
954радостjoy
955Общият брой наtotal
956мъничъкtiny
957по-скороrather
958четириfour
959сиher
960миризмаsmell
961бавенslow
962Най-добриятbest
963възрастage
964заabout
965дървоtree
966отof
967трудноdifficult
968силенstrong
969пъленfull
970виyou
971благодаряthank
972полетоright
973преподаватteach
974спазвайтеobserve
975настоящотоpresent
976Радвамglad
977тялоbody
978Подобнаsimilar
979лираpound
980търговияtrade
981сестраsister
982пъленcomplete
983следafter
984вat
985дойдеcame
986млякоmilk
987Купуваbuy
988минаmine
989определиdetermine
990бащаfather
991справедливfair
992ръбedge
993чувствахfelt
994дебелаthick
995бялоwhite
996необходимоnecessary
997седалкаseat
998Всъщностfact
999картаcard
1000сбsat

Additional learning resources

﹤ Back to the language page